Tuesday, December 06, 2022  |

Photos

Ryo Takenaka vs. Ryoto Araya & Koichi Aso vs. Kazuki Matsuyama

Photos by Naoki Fukuda